نویسنده = جمشید روستا
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی جایگاه سیاسی مذهبی کتاب روضة الشهدای میرزای کاشفی

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 38-57

جمشید روستا؛ سعیده قره چاهی