نویسنده = نسیم کاهیرده
بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

دوره 6، شماره 24، دی 1400، صفحه 83-108

نسیم کاهیرده؛ عفت دماوندی