کلیدواژه‌ها = تاریخ نگاری اندلس
نقد و بررسی دُرَر السِمط فی خبر السِبطِ ابن ابار بلنسی

دوره 7، شماره 26، تیر 1401، صفحه 7-22

سید مهدی نوری کیذقانی؛ مسعود سلمانی حقیقی