تأملی به دستاورد‏های ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی از سید عباس شبّر و خوشدل تهرانی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

چکیده

پرداختن به حادثۀ عظیم عاشورا با تمام ابعاد و زوایای نهان و آشکار آن در ادبیات معاصر با تفاوت‏هایی محسوس نسبت به دوره‏‏های قبل روبه‌رو بوده ‏است. در دورۀ حاضر، آن‏چه بیش از پیش جلوه‏گری می‏کند، مرثیه‏هایی است که با استفاده از آرایه‏های ادبی شکوهمندانه و عزت‏مدارانه، این واقعۀ سترگ را ترسیم می‏کند و مخاطبان را به تلفیق منطقی شور و شعور حسینی بر‏می‏انگیزاند. قیام خونین امام حسین7 شاخص‏‏ترین نتایج ایثار حسینی را به همگان معرفی می‏کند. در این نوشتار با روش تحلیلی _ توصیفی با انتخاب دو قطعه شعر از سید عباس شبر و مرحوم خوشدل تهرانی به بررسی مهم‏ترین ابعاد واقعۀ عاشورا از دریچۀ واژگان این دو ادیب می‏پردازیم. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که پایمردی و ایثار حسینی، عزت، سرافرازی، شرافت، بزرگواری و... را دیگر بار تجدید کرد.

کلیدواژه‌ها