روش شناسی مناظرات امام حسین (ع) در جریان قیام عاشورا

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث