ادله قرآنی و روایی ذریه بودن امام حسین (ع) بر پایه مناظره یحیی بن یعمر با حجاج بن یوسف

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم