جمعیت شناسی حواشی فرات و جایگاه آن مقارن قیام عاشورا

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد