تقابل ارزش های دینی در گفتمان حسینی و یزیدی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث