عاشورا و امام حسین(ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب