اعتبار سنجی کتب مقاتل امام حسین (ع)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناسی ارشد علوم و معارف نهج البلاغه، دانشگاه قرآن و حدیث