تجلی رویدادهای شگفت پس از شهادت امام حسین(ع) در منابع اهل سنت

نویسندگان

1 استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن آمل