بررسی تطبیقی دعای عرفه امام حسین(ع) و امام سجاد(ع)

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم