تحلیل شخصیت ایمانی حضرت عباس(ع) بر اساس زیارتنامه ایشان

نویسندگان

1 استادیار گروه کلام و عقاید دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش کلام و عقاید دانشگاه قرآن و حدیث