تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب( س) در خطبه کوفه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش کلام وعقاید دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

ماندگاری  قیام امام حسین (ع) و رسوایی دستگاه بنی امیه مرهون خطبه ها و روشنگری های حضرت زینب کبری (س) می باشد. ایشان در خطبه های شهر کوفه وشام با استناد به آیات قرآن کریم به بیان عهد شکنی مردم، مظلومیت و حقانیت امام حسین(ع) و رسوا نمودن بنی امیه پرداختند. نوشتار پیش رو با شیوه توصیفی تحلیلَی و روش کتابخانه ای به تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب (س) در خطبه  شهرکوفه  می پردازد.  

کلیدواژه‌ها