نویسنده = گلی، مهرناز
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

دوره 4، شماره 13، بهار 1398، صفحه 57-80

افسانه قربانی؛ عاطفه خانی؛ مهرناز گلی