دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، آبان 1399 
7. نکته‌هایی از معارف حسینی

صفحه 137-140

محمدحسین مردانی نوکنده


8. معرفی کتاب

صفحه 141-143

محمدرضا فخر روحانی