دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1399 
7. نکته‌هایی از معارف حسینی

صفحه 139-142

محمدحسین مردانی نوکنده


8. معرفی کتاب

صفحه 143-143

محمدرضا فخر روحانی