دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1400 
6. تحریفات عزاداری امام حسین(ع)

صفحه 109-124

مرضیه پوررجبی؛ آزاده ابراهیمی فخاری


7. نکته‌هایی از معارف حسینی

صفحه 125-130

محمد حسین مردانی نوکنده


8. معرفی کتاب

صفحه 131-132

محمدرضا فخر روحانی