دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تیر 1401 
معرفی کتاب

صفحه 135-136

محمدرضا فخر روحانی