دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1396 
1. رجعت امام حسین(ع) از منظر روایات

صفحه 7-18

محمد رنجبر حسینی؛ فاطمه غمخوار فرد