دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1397 
1. تبیین آموزه امامت در احادیث حسینی

صفحه 7-24

محمد رنجبر حسینی؛ عصمت عدل پیوست


3. انس ‌بن ‌حارث کاهلی، صحابی حاضر در لشکر امام حسین(ع)

صفحه 41-52

سید ضیاء الدین علیانسب؛ سکینه علی محمدی ینگجه


7. نکته‌هایی از معارف حسینی

صفحه 119-122

محمد حسین مردانی نوکنده


8. معرفی کتاب

صفحه 123-124

محمد رضا فخر روحانی