دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تیر 1397 
7. نکته‌هایی از معارف حسینی (داستان کوتاه)

صفحه 144-152

مجتبی رحماندوست؛ محمد رضا فخر روحانی


8. معرفی کتاب

صفحه 153-155

مهدی مردانی گلستانی