تاثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حدیث، گرایس تفسیر اثری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حدیث، گرایش تفسیر اثری دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

یکی از برهه های حساس تاریخ، واقعه خونین عاشوراست که خواص طرفدار باطل (امویان) آن را به راه انداختند. در این میان، از سویی، نقش خواصی که به دنیاطلبی،عافیت طلبی و مصلحت اندیشی نابخردانه، روی آوردند و از سویی دیگر، خواصی که شجاعانه به حمایت از امام حق برخاستند و در عرصه دفاع از ولی خدا استقامت کردند، در چگونگی شکل گیری نهضت عاشورا قابل تامل است ، بر این اساس عبرت های عاشورا و از جمله بررسی نقش افرادی که در این واقعه تاریخی تأثیرگذار بوده اند، روشنگر راه آینده خواهد بود ، در این نوشتار که با روش توصیفی – تحلیلی حاصل شد نشان می دهد که خواص و موضع گیری آن ها در حرکت توده مردم موثر بوده است در سیر کلی بحث و نگاه کلی به تاثیر گذاری خواص در واقعه عاشورا پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها