دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1398 
3. تاثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

صفحه 57-80

افسانه قربانی؛ عاطفه خانی؛ مهرناز گلی


4. عزاداری روزعاشورا از منظرسفرنامه نویسان مستشرق

صفحه 81-102

محمد فخرروحانی؛ اعظم وفایی؛ زهرا کریمی


8. معرفی کتاب

صفحه 153-156

محمد رضا فخر روحانی