دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1396 
2. اقامه عزا برای امام حسین (ع) از منظر قرآن

صفحه 23-40

سیده فاطمه حسینی؛ نیره پورحمزه خردمرزی


5. اهداف مشترک عاشورای حسینی و قیام مهدوی در روایات

صفحه 91-116

حمزه ابراهیم پور؛ محمدهادی قهاری؛ سید رضا موسوی