دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1400 
8. نکته‌هایی از معارف حسینی

صفحه 143-144

محمدحسین مردانی نوکنده


9. معرفی کتاب

صفحه 145-147

محمدرضا فخر روحانی