رویش ها و ریزش ها در قیام امام حسین(ع)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناس ارشد علوم حدیث، گرایش کلام و عقاید واحد مجازی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

  حادثه عظیم کربلا، صحنه ریزش ها و رویش هایی است . انسان های که با حسن اختیار و همراهی  امام  حسین (ع)  عاقبت بخیر و سعادتمند  شدند.در مقابل انسان های که با سوء اختیار و یاری ننمودن ولی خدا  دچار سوء عاقبت و زیا نکار شدند. دقت در زندگی هر یک از این افراد از نگاه تربیتی می تواند برای همگان عبرت آموز با شد. مقاله حاضر با روش توصیفی و روش کتابخانه ای به مصادیق این رویش ها و ریزش ها پرداخت که حاصل آن چنین شد:
   رویش ها شامل افرادی همچون حرّ بن  یزید ریاحی , زهیر بن قین , مسلم بن عوسجه و ... و ریزش ها شامل ضحاک بن عبدالله , مالک بن نضر ارحبی , عبیدالله بن حر جعفی و هرثمة بن ابی مسلم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aspects of Certain Developments and Deficiencies in the Movement of Imam al-Husayn

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ranjbar Hosseini 1
  • Atefeh Rahbar 2
چکیده [English]

  The episode of Karbala was a scene of joining and leaving certain people. Those who joined Imam al-Husayn became felicitous, and those who left him were the losers. As such, their lives may prove lessons for everybody. Examples of those who joined him include al-Hurr and Zuhayr b. al-Qayn, while others such as Ubayd Allah b. al-Hurr al-Ju`fi and Harthamah b. Abi Muslim were among the losers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • joining
  • leaving
  • felicity
  • loss