راهنمای نویسندگان

شیوه نامه نگارش مقاله در پژوهش نامه معارف حسینی

- مقاله باید حاصل پژوهش علمی در یکی از موضوعات مرتبط با معارف حسینی باشد.
- هیئت تحریریه در رد، پذیرش و ویرایش مقاله ها آزاد است.
- مسئولیت درستی مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده است و پژوهشنامه معارف حسینی هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.
- در هر مقاله، فاصله خطوط 1، حاشیه از دو طرف 4 و از زیر و زبر 5 سانتی متر باشد و هر مقاله باید حداکثر 18 صفحه A4 (با قلم نازنین 12) و بر پایۀ دستور خط مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (www.persianacademy.com) نگاشته شود.
- مقالات باید در محیط (Word 2000 / 2003 /XP) حروف چینی و از طریق سامانه نشریه ارسال شود.
- در صفحۀ عنوان به ترتیب ، عنوان مقاله ( نازنین 15) ، زیر عنوان (نازنین 13) ، نام نویسنده / نویسندگان (نازنین 13) ، رتبۀ علمی و نام دانشگاه یا سازمان وابسته (همان قلم) ، چکیده (بین 150 تا 200 کلمه) ، کلید واژه ها ( 3 تا 5 واژه) ، شمارۀ تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده در پاورقی آورده شود. اطلاعات مندرج در بند پیشین به زبان انگلیسی ، در صفحه ای جداگانه آورده شود.
- تصویر ها ، جدول ها و نمودار ها با مشخصات دقیق در صفحات جداگانه آورده شود.
- هر مقاله باید شامل مقدمه ، ضرورت، روش و نتیجه گیری باشد.
- توضیحات در انتهای مقاله به صورت پی نوشت ذکر شود.
- ارجاعات تمام نقل و قول ها (مستقیم و غیر مستقیم) باید به صورت زیر تنظیم شود :
      (نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان ، سال نشر : شمارۀ صفحه)
      اگر از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد ، این آثار با ذکر حروف الف ، ب ، و... پس از سال انتشار از هم متمایز شوند.
- اگر کتاب بیش ار سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستین نویسنده عبارت « و همکاران» نوشته شود؛ اثری که نام نویسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود؛ اثری که توسط مؤسسه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام مؤسسه یا سازمان ارجاع شود.

- فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود:
      کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان). (سال نشر). نام کتاب. نام و نام خانوادگی افراد دخیل (مصحح، مترجم، ویراستار و ...). شمارۀ چاپ. محل نشر: ناشر.

     مقاله: نام خانوادگی، نام( نویسنده/ نویسندگان). (سال نشر). « عنوان مقاله». نام ویراستار یا گرد آورنده. نام مجموعه مقالات. محل نشر: نام ناشر. شماره صفحات مقاله.
- حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای پژوهش نامه معارف حسینی محفوظ است و نویسنده نمی تواند آن را به نشریه دیگر ارائه دهد.

پژوهش نامه معارف حسینی