فلسفه و علّتِ تشویق به عزاداری در سیره معصومین

نویسنده

دانش آموخته سطح حوزه علمیه قم

چکیده

دانستن«علّتِ»یک چیز، و«سؤال»کردن و«فهمیدنِ»عمقِ آن، سببِ افزایش اشتیاقِ انسان می‌شود. و با عشق، علاقه و اعتقاد کامل، قدم به میدان عمل میگذارد. گریه بر امام حسین(ع) «ریشه» در«اعتقادات»شیعه، و نیز«احساسات»و «عواطفِ» شیعیان و غیر شیعیان دارد. و اینجاست که نکته«مهمّ»و «اساسیِ»تشویقِ اهل بیت: به گریه و عزاداری فهمیده می‌شود و آن اصل و ریشه، «سؤالِ» از «چراییِ» گریه بر امام حسین(ع) است که رهنمونِ انسانها به خیر و صلاح خواهد بود.
ما در این نوشتار در پی آن هستیم تا با تکیه بر روایات اهل بیت:، «فلسفه»و «علّتِ»تشویق اهل بیت: به«عزاداری» را بررسی کنیم. و این موضوع را با روایاتی در مورد فضلیتِ گریه برای امام حسین(ع) و واژه شناسی کلمات«عَبَرة»و «قَتِیل»، و«عللِ» تشویق ائمّه: را دنبال کردیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Infallibles' Constant Encouragement for Lamenting Imam al-Husayn

نویسنده [English]

  • Rouhallah Zeynaali
چکیده [English]

Cognizance of the cause of an event and its aftermath play a key role in
appreciating it. By the same token, shedding tears over and for Imam alHusayn emanate from the afflictions imposed on him. It has been the
significance and Imam al-Husayn's martyrdom for which the Infallibles
always insisted on lamenting Imam al-Husayn's tragic martyrdom.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • the Infallibles' conduct
  • the philosophy of shedding tears
  • lamentation