مطالعۀ بینامتنی شخصیت حبیب بن مظاهر در سخنان امام حسین(ع)

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

2 استادیار گروه معارف دانشکده شهید مطهری

چکیده

مطالعه بینامتنی شخصیت‌ها، یکی از اقسام پدیدۀ نوظهور بینامتنیت است. در این مطالعه بسامد نام اشخاص در یک متن استخراج می‌شود تا از این طریق شناختی عمیق از نقش و جایگاه آن شخص در منظومۀ فکری نویسندگان و گویندگان متون به دست آید. حبیب بن مظاهر، امام حسین(ع) را یاری و خون عزیز خویش را برای نهضت الهی او نثار کرد. او به سبب جایگاه والا نزد اهل بیت: از جهت قوت ایمان و تقوا، وسعت علم، مجاهدت، وثاقت، عبادت، شجاعت، سخاوت، عزت و نهایتا شهادت، سهم بسزایی در سخنان امام حسین(ع) دارد که احصای آن راه‌گشای شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر از این صحابی شریف اهل بیت(ع) و به تبع آن معرفت صحیح نهضت حسینی خواهد بود. در پژوهش حاضر قصد آن است که بینامتنی شخصیت حبیب بن مظاهر به همراه کشف رابطۀ بین متون حاضر و غایب، در سخنان اباعبدالله الحسین(ع) در نهضت عاشورا بحث و بررسی شود تا نقش او در حماسۀ عاشورا با احصای تعابیر امام(ع) خطاب به ایشان تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Intertextual Study of Habib b. Muzahir's Personality in the Words of Imam al-Husayn

نویسندگان [English]

  • Muhammad-Reza Shahroudi 1
  • mohammad farahani 2
1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology, University of Tehran
2 Faculty member of Shahid Motahari University Education Department
چکیده [English]

Intertextual studirs of personalities in the words of influential personalities count as a modern interdisciplinary approach. Focusing on Imam al-Husayn's praising words in his favor, the present paper seeks to shed more light on his character and career, drawing coclusions as to what caused Imam al-Husayn to appreciate his braveness and sacrifice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Habib b. Muzahir
  • the Karbala martyrs
  • interdisciplinary approaches
  • personalities