نقد و بررسی دُرَر السِمط فی خبر السِبطِ ابن ابار بلنسی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری.

چکیده

نخستین مقاتل مدون و مکتوب درباره امام حسین(ع)، خاستگاه شرقی دارد. مقتل‌نویسی و مرثیه‌گویی سیدالشهداء(ع) منحصر به مشرق زمین نیست و در مغرب و اندلس نیز چنین آثاری برای امام حسین(ع) تدوین شده‌است. یکی از آثار اندلسی درباره سیدالشهداء(ع) رساله درر السمط فی خبر السبط اثر نویسنده اهل سنت، ابن ابار بلنسی قضاعی (595-658ق) است. این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی به نقد و بررسی این رساله پرداخته است. ابن ابار در سرتاسر رساله محبت و ارادت قلبی خود را به اهل‌بیت: و خاصه سیدالشهداء(ع) ابراز داشته، تقابل میان مکتب حسینی و جریان اموی را تقابل میان حق و باطل معرفی کرده است. با این همه در برخی از موارد مانند تردید در ایمان ابوطالب نقدهایی بر این رساله وارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Appraisal of the Treatise Durar al-simt fi khabar al-sibt: A Rhythmic Prose Maqtal of Ibn Abar al-Balansi al-Qaza`i

نویسندگان [English]

  • Sayyid Mahdi Keyzeqani 1
  • Masaud Salmani Haqiqi 2
1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری
2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری.
چکیده [English]

Although develooing maqtals regarding the martyrdom of Imam al-Husayn has a Middle-Eastern origin, it has received due attention in the western hemisphere, ie, in the present-day Spain. The treatise under review was written by Ibn Abar al-Balansi al-Quza`i (7/ 14 cent.) of Analusia, Spain, in rhythmic Arabic prose. The present paper deals with this work wherein the author expressed his profound devotion to Imam al-Husayn. Moreover, he regards the Karbala scene of the Husayni camp vs. the Umayyad camp as a confrontation between the right and the wrong. Apart from the author's mentiining the merits of the Ahl al-Bayt, there are some minor objections raised about the work under review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Sunnis
  • Andalus
  • literary maqtal writing