بررسی تطبیقی اشعار عاشورایی الهامی کرمانشاهی و عباسقلی یحیوی اردبیلی از بُعد حماسی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

واقعه بزرگ عاشورا مملو از پایمردی­ها و حماسه­هایی است که امام حسین و اصحاب بزرگوار آن حضرت، قهرمان آن بودند. بعد حماسی این واقعه، بیشتر از سایر ابعاد جلوه کرده و از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است. در مقاله حاضر با نگرش تطبیقی، زمینه‌های حماسی، آیینی و عاشورایی در آثار الهامی کرمانشاهی و عباسقلی یحیوی اردبیلی بررسی شده­است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که انعکاس ارزش‌های آیینی (دینی) و حماسی عاشورا از قبیل پایمردی، ایثار، مقاومت و مبارزه، ایستادگی در برابر بیدادگری­ اشخاص و حکومت­های ظالم، ستایش آزادگی و آزادی‌خواهی، سازش ناپذیری در برابر ظلم، دعوت به مبارزه و پایداری در برابر بیدادگران، جهاد، شهادت و اندیشه­های انقلابی تشیع با ارائه نمونه­های تأمل برانگیز و آموزنده در این آثار ارائه شده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Ashura-oriented Poems of Elahi Kermanshahi and Abbasqoli Yahyavi Ardabili from Epic Perspective

نویسندگان [English]

  • Khodabakhsh Asadollahi 1
  • Gholamreza Ziyaee Nayyeri 2
1 هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده [English]

The Ashura episode is replete with various kinds of steadfastness as practised and led by Imam al-Husayn and his companions,  hence the epic aspect of the whole event has been shown much more than its other aspects.  The present paper attempts to provide a comparison of the Ashura-oriented poems of Elahi Kermanshahi and Abbasqoli Yahyavi Ardabili.  They portray various religio-ritual and epic values highlighted therein.  Such values pertain to steadfastness,  sacrifice,  resistance,  challenges,  and fighting oppression.  Composed in Persian and Turkish,  they embody educative values and standards,  too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashura-oriented poems
  • religious epics
  • Elhami
  • Yahyavi