بازتاب واقعۀکربلا در آثار داستانی راضیه تجار

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

3 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

چکیده

راضیه تجار از نویسندگان متعهدی است که در آثار داستانی خویش، به ترویج ارزش‌های دینی و مذهبی به­ویژه فرهنگ شهادت و ایثار پرداخته است. او با پیوند میان واقعۀ کربلا و دفاع مقدس ایران در جنگ تحمیلی، ارادت خالصانۀ خود را به اهل بیت پیامبر(ص) به ویژه امام حسین(ع) ابراز داشته است. پژوهش حاضر با بررسی توصیفی و تحلیلی یازده اثر داستانی راضیه تجار نشان می­دهد که بازتاب ارزش‌های دینی در آن آثار در هر دهه متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Raziyeh Tojjar's Novels on the Karbala Episode

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sanchooli 1
  • Mohammad MOjavezy 2
  • Shahla Kalbali 3
1 - Associate Professor of Persian Language and Literature - Faculty of Literature - Zabol University- Iran
2 - Assistant Professor of Persian Language and Literature - Faculty of Literature - Zabol University- Iran
3 - Master of Persian Language and Literature - Faculty of Literature - Zabol University - Iran
چکیده [English]

Raziyeh Tojjar is a committed novelist who made connections between the Karbala episode and the sacred defence,  ie,  the Iraqi imposed war on Iran.  Through the connections made,  she tries to make similaries between the two noteworthy events.  The present study draws upon eleven novels of hers. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance
  • Imam al-Husayn
  • the Karbala episode
  • Raziyeh Tojjar