تبلور حقیقت حسینی در شعر جواهری

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

در طول تاریخ اسلام، عاشورا همواره به عنوان حقیقتی زنده، جاوید و الهام بخش آزادگان جهان بوده است. ادیبان و شاعران بسیاری در مدح و سوگ آن امام همام شعر سروده‌اند. در بین اشعار و مراثی حسینی عینیه جواهری از زمره اشعار ممتاز در ادبیات عربی و دارای اهمیت ادبی و فکری خاصی است. این نوشتار با شیوه توصیفی-تحلیلی و بررسی کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که جواهری به عنوان یک ادیب دگراندیش و نوپرداز با نگاهی نقادانه و گاهی بدبینانه؛ عاشورا را چگونه درک و در قاب تصویر بیان می‌کند؟ جواهری با همان نگاه نقادانه خود ابتدا بحث تحریف عاشورا را می‌پروراند. از نظر او مرثیه سرایان، سیاستمدارن و همراهی انسان‌های دردمند با واقعه عاشورا سه عامل تحریف قیام حسینی بوده است. او بعد از طرح این احتمالات در واقع به این عوامل انتقاد می‌کند. جواهری در ابتدا باوری کودکانه و معصوم به عاشورا دارد اما در پی فشار جریان‌های اجتماعی و سیاسی بدبینی بر اندیشه او حاکم می‌شود، به عاشورا شک می‌کند و تمام وجود او را شک فرا می‌گیرد تا اینکه راه حقیقت حسینی بر او متجلی و توسط اباعبدالله الحسین طریق هدایت را در می‌یابد تا جایی که «آمنت بالحسین7» می‌گوید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of the Husayni Spirit in the Poems of al-Jawahiri

نویسندگان [English]

  • Reza Arab Baferani 1
  • Ahmad Mohammadiyan 2
1 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razavi University of Islamic Sciences
2 Doctoral student of Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

Ashura has since proved an impetus and an eternal source of inspiration for many poets. The Iraqi poet, Muhammad Mahdi al-Jawahiri, composed an `ayn-rhymed qasida on Ahura. It has been subject to various studies. In it, the poet delves into various reasons why the Ashura episode has not been appreciated as it really deserves, often subject to various distortions. He finally comes up with his expressing his staunch belief in Imam al-Husayn. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-Jawahiri
  • qasidah
  • Imam al-Husayn
  • certainty