روایات عاشورایی میرزامحمدتقی سپهرکاشانی در ناسخ التواریخ

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه

چکیده

ناسخ التواریخ یکی از آثار میرزامحمدتقی سپهرکاشانی است. بخشی از این کتاب به مقتل الحسین اختصاص دارد. این مقتل یکی از پیشگامان تحریفات عاشورایی در قرون اخیر به شمار می­رود. گزارشی که سپهر از قیام امام حسین(ع) ترسیم کرده از روایات مقاتل متقدّم و متأخّر گرفته شده و از نظر متنی آشفته است؛ به­طوری که در برخی موارد با وقایع مسلّم تاریخی ناسازگار بوده و در مواردی شأن امام معصوم7 خدشه­دار شده­است. با این همه این مقتل بسیار مورد توجه علما، وعاظ و مداحان شیعی بوده­­است. مقتل الحسین در برخی موارد مخاطب را به تأمل و تردید می­افکند و حتی در برخی موارد، شیعه را متأثر از اعتقاداتی خاص معرفی می­کند. مقاله حاضر درصدد است تا با بررسی گزاره­های این کتاب، مطالب تاریخی و روایی آن را­ ­که بسیار مورد تردید است­، با روش کتابخانه‎ای و رویکردی تحلیلی مورد ارزیابی قرار دهد و از این طریق به برخی از تحریفاتی که نخستین بار بر اثر این کتاب در میان روایات عاشورایی جای گرفته است، اشاره کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Ashura Accounts in Mirza Muhammad Taqi Sepehr Kashani's Nasikh al-tawarikh

نویسنده [English]

  • Mohsen Rafat
Assistant professor and faculty member of the Department of Quranic and Hadith Sciences of Hazrat Masoumeh University
چکیده [English]

The maqtal section of Murza Muhammad Taqi Sepehr Kashani's Nasikh al-tawarikh is a work of the 13/19th century. It was a pioneer of making distortions of some Ashura accounts. It records some accounts whose ascription to Imam al-Husayn is just below his dignity. Due to some untrue accounts that have crept into the work, the present paper attempts to make a distinction between its reliable and unbelievable accounts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sepehr Kashani
  • Nasikh altawarikh
  • Ashura accounts
  • maqtals