نقدِ ‌خوانش ساختارگرایانه واقعه عاشورا از اسطوره به سیره

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

تورستن هیلن پژوهشگر تاریخ دین سوئدی در کتاب واقعه عاشورا با تأثیرپذیری از ساختارگرایی لوی استروس تقابل بین دو جبهه خیر و شر را با اتکا به گزارش تاریخ طبری از واقعه عاشورا توضیح داده است. هیلن واقعه عاشورا را در قالب اسطوره فهمیده است و از این جهت کتاب واقعه عاشورا، یک کتاب تاریخی نیست که قصد داشته باشد واقعیت عاشورا را توضیح دهد بلکه نویسنده بیشتر به‌دنبال آن است که ذهنیت تاریخ نویسی طبری از واقعه عاشورا را روایت کند. در مقاله حاضر سعی بر آن است که امکانات و محدودیت‌های خوانش ساختارگرایانه هیلن مورد سنجشِ انتقادی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که اگر سه‌گونه روایت‌پردازی اسطوره‌ای، سیره‌ای و عامیانه‌ ملاک قرار گیرد، گزارش هیلن در قالب روایت‌پردازی سنت و سیره قرار می‌گیرد نه قالب روایت‌پردازیِ اسطوره‌ای. بنابراین برای خوانش دقیق و کامل‌تر واقعه، بهتر است از تحلیل اسطوره به تحلیل سنت و سیره تغییر مسیر داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of a Structural Reading of the Ashura Episode from Myth to Conduct

نویسندگان [English]

  • Reza Nazariyan 1
  • Sayyid Mahdi Keyzeqani 2
  • Fereshteh Naserifar 3
1 Doctoral student of Cultural Sociology, University of Tehran
2 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University
3 Senior expert in Arabic language and literature, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

This paper focuses on the Swedish academic Dr. Torsten Hylen's book "Husayn the Mediator" in which he developed his structual view of the Ashura episode based on Tabari's account, hence he applied a mythological view of his report. It raises criticisms on applying such a framework to Imam al-Husayn's movement. Due to its defects, it is more appropriate to view the Ashura episode as a genuine and ever-alive report and an educative conduct of Imam al-Husayn, rather than and in contrast to a mythological framework

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • myth
  • Torsten Hylen
  • Imam al-Husayn
  • Ashura