الگوی مناسبات حسینی با نگاهی به مقوله رواداری با دوستان و دشمنان

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ اسلام، دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشجوی دکتری فِرَق تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

ابعاد قدسی و فلسفی عزاداری حسینی، گاهی باعث فراموشی وجوه هویت‌ساز و تأثیرگذار این عزاداری بر مناسبات زندگی روزمره می‌شود. از این‌رو برخی این نیاز خود را با مراجعه به منابع وارداتی عمدتاً غربی، تأمین می‌کنند. سنت‌ها، حاوی وجوه معنایی و قابل الهام برای انسان هستند. بر این اساس، پرسش اصلی این تحقیق چنین خواهد بود که در مناسبات حسینی برای نیل به اهداف و سعادت چه ظرفیت‌هایی وجود دارد؟ نگارنده در این پژوهش با بهره‌گیری از مناسبات حسینی، درصدد معرفی برخی مناسبات سازنده است. در گام اول این مقاله ابتدا به زیست حسینی پرداخته شد و سپس در گام دوم نگارنده به ارائه الگوی مناسبات حسینی با نگاهی به مقوله رواداری با دوستان و دشمنان پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که امکان گردآوری فهرستی از گزاره‌های قوام بخش و ایجابی مناسبات حسینی و ساخت و ارائه الگو برای مناسبات سازنده در زندگی امروزی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Husayni Interactions: Emphasis on Relations with Friends and Foes

نویسندگان [English]

  • Muhammad Zarqani 1
  • Daniyal Basir 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic History, University of Religions and Religions
2 Doctoral student of Faraq Shia, University of Religions and Religions
چکیده [English]

Mourning Imam al-Husayn's martyrdom should not divert our attention from the constructive cultural aspects of identity-making effects of his unique movement. Insufficient attention to such matchless repertoire of sublime cultural resource leads some people toward adopting certain pseudo-cultural models from the West. To make the most of this cultural capital, some suggestions can be made, namely, paying close attention to Imam al-Husayn's lifestyle, and taking lessons from his interactions with his friends and foes. The present paper provides some suggestions on how to take practical lessons in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Ashura
  • interactions
  • friend
  • foe
  • Husayni interactions
  • model