درنگی در مهم‌ترین مضامین چکامه «عاشوراء» سرودۀ محمدمهدی جواهری

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

شعر عاشورایی در ادبیات عرب قدمتی طولانی دارد. بعد از شهادت امام حسین(ع) همیشه شاعرانی بودند که به مدح و رثای حضرت پرداخته‌اند. محمد مهدی جواهری (۱۹۰۰-۱۹۹۷م/ ۱۲۷۹-۱۳۷۶ش) یکی از بزرگترین شاعران سنت‌گرا و در عین حال انقلابی عربی در قرن بیستم است. دیوان سترگ شعر وی که هفت مجلد است شامل اشعار مختلف سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و دینی است. در این میان او چکامه‌های شورانگیز زیبایی نیز در ستایش سالار شهیدان سروده است. در مقاله حاضر سعی شده‌است مهمترین مضامین و درس‌های نهضت حسینی در چکامه «عاشوراء» وی بازخوانی و تبیین شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جواهری از همه بیشتر به ظلم‌ستیزی، عزت و شجاعت امام(ع) نظر دارد و سعی دارد با اشاره به ظلم حکومت اموی و جنایات یزید، شکوه حرکت حسینی و برکات آن را در طول تاریخ به نمایش گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Most Salient Features of Ashura Literature: Evidence from Muhammad Mahdi al-Jawahiri

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khorrami Sarhowzaki 1
  • Sayyid Mahdi Nouri Keyzaqani 1
  • Halimeh Qadrabadi 2
1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University
2 Master's student of Arabic language and literature at Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Ashura poetry enjoys a long history in Arabic literature, as it started since the martyrdom of Imam al-Husayn. It has been on the increase over time. Muhammad Mahdi al-Jawahiri (1279-1376 Sh/ 1900-1997) was one of the mist famous traditionist and revolutionary Arab poets whose poetical works take seven thick volumes. In his Ashura-themed poems he highlights Imam al-Husayn's character of combating tyranny, favoring self-esteem, and being courageous. In this way, he echoes Imam al-Husayn's sublime aims and sheds light on the Umayyads' and Yazid's oppressions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Muhammad Mahdi al-Jawahiri
  • Ashura poetry
  • Ashura lessons