اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حسین مردانی نوکنده

فلسفه کلاسیک و معاصر مدرس دانشگاه گلستان

mardani.nokandehyahoo.com

سردبیر

دکتر محمد حسین مردانی نوکنده

فلسفه کلاسیک و معاصر مدرس دانشگاه گلستان

mardani.nokandehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نجف لک زایی

استاد دانشگاه باقر العلوم(ع)

najaf_lakzaeeyahoo.com

دکتر حسین خنیفر

استاد دانشگاه تهران

WWW.khanifat.ir
khanifarut.ac.ir

دکتر مجتبی رحماندوست

دانشیار دانشگاه تهران

dostizadehut.ac.ir

دکتر ناصر رفیعی محمدی

دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

m.rafei110yahoo.com

دکتر علی حاجی خانی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

ali.hajikhanimodares.ac.ir

دکتر علی بیات

دانشیار دانشگاه تهران

abayatut.ac.ir

دکتر محمد رضا سنگری

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

sangarigmail.com

دکتر محمدرضا فخر روحانی

استادیار دانشگاه قم

abumahdi1061gmail.com

دکتر مهدی مردانی (گلستانی)

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی

mardani1400gmail.com

دکتر محمد رنجبر حسینی

استادیاردانشگاه قرآن و حدیث

ranjbarhosseinigmail.com

دکتر محمدجواد رودگر

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.mjr345yahoo.com