نویسنده = اکرم کثیری‌خواه
تحلیل نهضت امام حسین(ع) در آراء آنتوان بارا

دوره 8، شماره 31، مهر 1402، صفحه 63-80

آزاده ابراهیمی فخاری؛ اکرم کثیری‌خواه