نکته‌هایی از معارف حسینی

نویسنده

چکیده

عمرو بن قرظه انصاری
عمرو از صف جنگاوران، پا بیرون نهاد؛ با نشاط و چالاک. در کمال ادب از سرورش اجازه خواست. امام(ع) اجازه فرمود. او را خوب می‌شناخت. مردی از انصار مدینه و فرزند قرظة بن کعب.
قرظه _ پدر عمرو _ کارگزار پدر امام حسین(ع) بود. امام علی(ع) او را به جای ابوموسی اشعری نصب نمود و همراه امام حسن(ع) و مالک اشتر روانه کرد تا سپاه کوفه را به جنگ جمل فرا بخواند. بعدها نیز او را در پیکار صفین پرچمدار انصارش نموده بود. اینک فرزند قرظه، یار فرزند علی(ع) است.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • M.H Mardani