منطق حاکم بر احتجاجات حضرت زینب(س) پیرامون قیام امام حسین(ع)

نویسندگان

1 استادیار گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

چکیده

حضرت زینب (س) یکی از مهمترین شخصیت‌های تاثیرگذار در ماندگاری قیام امام حسین (ع) می‌باشند. ایشان علاوه بر پرستاری  و همراهی کاروان اسیران، در کوفه و شام خطبه ها و سخنرانی‌هایی ایراد فرمودند. این سخنرانی ها حامل احتجاجاتی با عوامل حکومتی و مردم  کوفه و شام  بوده که از نیرومندترین عوامل جاودانه ساختن قیام عاشورا ، رسوا کننده دستگاه بنی امیه ، اثبات حقانیت و مظلومیت امام حسین (ع) می باشد. بر این احتجاجات حضرت زینب (س)  از حیث شکل و محتوا  منطق خاصی حاکم بوده  که توانسته چنین آثار سترگی بر جامعه آن‌روز  بگذارد. لذا این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی  و شیوه کتابخانه‌ای با تکیه بر احتجاجات  زینب کبری(س) در جریان قیام  امام حسین (ع)  با هدف دستیابی به منطق حاکم بر احتجاجات ایشان سامان یافته  است .