بررسی نقش شورشیان در واقعه عاشورا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز

2 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف از این نوشتار، بررسی نقش خوارج (شورشیان) در واقعه عاشورا از منظر تاریخی و حدیثی است که در آن شخصیت و نقش افرادی چون شمر بن ذی الجوشن، شبث بن ربعی، خاندان اشعث و... مورد تحلیل قرار می‌گیرد. روش پژوهش، کتابخانه‌ای و با نگاهی به نظریه عمومی خوارج در باب تکفیر است. از یافته‌های این پژوهش، موضوع اخیر است که نقش و حضور خوارج در واقعه عاشورا و دوران امام حسین(ع) را از منظر فقهی و عقیدتی برای این گروه موجه می‌سازد. بدین منظور، حضور این گروه به صورت تأثیر مستقیم وغیرمستقیم در واقعه عاشورا بررسی شده است. اگرچه شکل‌گیری خوارج به دوران پیشین برمی‌گردد، ولی به جهت اختصاصی بودن قلمروی تحقیق و آن‌که در دوران امام علی(ع) بر روی نقش خوارج پژوهش‌های صورت نگرفته، از حیطه این جستار بیرون است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Rebels in the Ashura Episode

چکیده [English]

The present study focuses on the role of the rebels (ie, khawaarij) from a historical-cum-hadith perspective. In it, the lives of such people as Shimr and Shabath b. Rib'i, and many others are scrutinized based on library research. A key factor in such an event is the far and wide effect of excommunication, based on which they proved short of appreciating the sublime role of Imam al-Husayn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khawaarij
  • rebels
  • Ashura
  • Imam al-Husayn
  • the Battle of Siffin
  • arbitration