معرفی کتاب

نویسنده

استادیار دانشگاه قم

چکیده

السید حسین الموسوی ابو سعیدة، بلاغة الامام الحسین بن علی8: دراسة و تحلیل، البعة الثانیة،
3 مجلدات، النجف الاشرف: مکتبة ابو سعیدة، 2018.
گردآوری سخنان معصومان سنت علمی _ دینی، مبارک و قابل توجه در فضای تمدن اسلامی و به‌خصوص شیعی بوده است. این کار فوایدی گوناگون دارد. از این‌رو، چنین کتاب‌هایی به صورت با/ بدون ترجمه و توضیح، مختصر و گزینشی / جامع و دیگر صورت‌ها منتشر می‌شوند. جمع‌آوری فرمایشات حضرت امام حسین7 به صورت کتاب فوق، دارای این ویژگی‌هاست که برای هر کدام از مطالب گفته شده توسط آن حضرت، ابتدا زمینه و سیاق لازم از متون تاریخی استخراج شده است. سپس در ادامه، برخی از واژه‌های دشوار در پاورقی توضیح داده شده‌اند. در صورتی که آیه یا آیاتی از قرآن کریم در متن سخن آن حضرت باشد، ارجاع دقیق آن به صورت سوره و آیه نیز درج شده است.