نقش شعر وشاعری درماندگاری پیام عاشورا

نویسنده

استادیار

چکیده

شاعران متعهد شیعی، تاریخ سرخ تشیع را در قالب زیباترین عبارات به نظم کشیده اند و با ذوق سلیم و طبع لطیف خویش، همنوایی و همراهی خود را با عاشوراییان اعلان داشته اندو ما در صدد نشان دادن و تبیین این موضوع مهم می باشیم. ادبیات عاشورا از کنار گاهواره حماسه آفرین عاشورا آغاز شد و با خون دل داغدیدگان این ماتم ـ که هیچ گاه کهنه نمی شود ـ تداوم یافت. با توجه اهمیت این بحث در این نوشتار تحلیلی به بررسی مسأله نقش و جایگاه شعر و شاعری در ماندگاری حماسه عاشورا می پردازیم.هدف اصلی در این پروژه راز ماندگاری حماسه حسینی و قیام کربلا در قالب شعر و شاعری می باشد.
روش این مقاله تحلیلی کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر و در هر قمست با تجزیه و تحلیل نویسنده ارائه شده است.به طور کلی سه نتیجه عمده از کل مقاله قابل استخراج است:شاعران حسینی با اشعار خویش باعث ماندگاری قیام کربلا و نهضت عاشورا شدند.اشعار حماسی واقعه کربلا ، عامل مهمی در ماندگاری و جاودانگی نهضت حسینی بوده است.خلوص و اراده باطنی شاعران به ابا عبدالله الحسین(ع) عامل دیگری در ماندگاری واقعه خونین کربلا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Poetry in Eternization of the Ashura Messages

نویسنده [English]

  • Muhammad-Husayn Mardani Nowkandeh
چکیده [English]

Shitte poets who had a sense of religious committment have expressed the blood-drenched history of Shiism in the beautiful words and language of poetry. Their religio us commitment, coupled with a sense of expressing the instructive beauties they sensed got started from right the day of Ashura. This line of literature has never had any termination, nor does it seem so. Besides contributing to the eternity of Ashura on a literary level, their epics mirrored the awe-inspiring scenes of Ashura. Moreover, their ardent religious devotion to Imam al-Husayn and the rest of Ashura martyrs proves another reason for their being imprinted in the Shiite collective, historical memory. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetry
  • the Ashura episode
  • Imam al-Husayn
  • eternity