دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، اردیبهشت 1398 
تاثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا

صفحه 57-80

افسانه قربانی؛ عاطفه خانی؛ مهرناز گلی


عزاداری روزعاشورا از منظرسفرنامه نویسان مستشرق

صفحه 81-102

محمد فخرروحانی؛ اعظم وفایی؛ زهرا کریمی


معرفی کتاب

صفحه 153-156

محمد رضا فخر روحانی