دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تیر 1400 
معرفی کتاب

صفحه 145-147

محمدرضا فخر روحانی