دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1397 
تبیین آموزه امامت در احادیث حسینی

صفحه 7-24

محمد رنجبر حسینی؛ عصمت عدل پیوست


انس ‌بن ‌حارث کاهلی، صحابی حاضر در لشکر امام حسین(ع)

صفحه 41-52

سید ضیاء الدین علیانسب؛ سکینه علی محمدی ینگجه


نکته‌هایی از معارف حسینی

صفحه 119-122

محمد حسین مردانی نوکنده


معرفی کتاب

صفحه 123-124

محمد رضا فخر روحانی